En marvelous snällkalender

Som en del av projektet: Stopp! Rätten till min kropp har jag skapat en snäll julkalender till eleverna i 7F. Jag tänker att vi ska uppmärksamma goda gärningar och samtala och reflektera mycket kring hur vi är som medmänniskor under projektets gång och det här blir ett led i det.

Eleverna ska utföra en lucka per vecka, den goda handlingen ska dokumenteras med foton eller illustreras med bilder de tecknat. Om du vill läsa instruktionen finner du den här. Varje torsdag får eleverna skriva ett inlägg här på bloggen där de berättar om vad de gjort och hur det kändes. De ska också infoga sina bilder, foton i inlägget.

Eleverna tränas i att skriva blogginlägg och träna på att skriva spännande inledningar. Vi kommer ge feedback på varandras inlägg och tala om hur vi ska anpassa språket efter mottagare, detta kommer träna vår förmåga att ge och ta respons samt att anpassa språket efter mottagare. I och med att eleverna infogar bilder till  sina inlägg kommer vi också diskutera hur bilder och text kan samverka och hur bilder kan förstärka en text eller ett budskap.

Hej Hopp!
Jennie

Koppling till LGR11:
Kapitel 1:
Vi knyter an till värdegrunden genom att t.ex. arbeta med förståelse för andra medmänniskor och inlevelse, bidrar till att skapa en god miljö på skolan och ökar förhoppningsvis också lusten att lära.

Svenska, syfte:
(texterna är hämtade ur kursplanen för svenska, LGR11 som du finner här.)

 • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Svenska, centralt innehåll: 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.